โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 23-26 มิ.ย. 2563 โรงเรียนเทศบาลศรีพนา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลศรีพนา โดยมี นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานในพิธี จากนั้นโรงเรียนได้กล่าวชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองรับทราบร่วมกัน

โครงการหนูน้อยฟันสวย

ปลูกฝังให้เด็กรักการแปรงฟันและสร้างความตระหนัก แก่ผู้ปกครองในการให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก
โครงการหนูน้อยฟันสวย

โครงการอาหารกลางวัน

การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย มีส่วนช่วยพัฒนาการต่อทั้งร่างกายและสมองซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเด็กทำงานได้ดีขึ้นมีพละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาสมองของเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีสมาธิ และมีความจำ
โครงการอาหารกลางวัน

กิจกรรมหน้าเสาธง

เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมเพลงเกมส์และการออกกำลังกาย ก่อนเข้าเรียน สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง พัฒนาสมอง และการตื่นตัวในการเรียนค่ะ ครึกครื้นสนุกสนานด้วยเสียงหัวเราะในยามเช้า
กิจกรรมหน้าเสาธง

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษ ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                      

กิจกรรมผึ้งน้อยบิน

กิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงงานกระป๋องกรุ๊งกริ๊ง

0000996
ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้เข้าชมเดือนนี้
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชม
19
7
138
712
621
312
996

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-27 21:18:23